Romance – Tremolo

Bài giảng của Le Hung Phong
Là bài giảng trực tiếp, nhằm giới thiệu cách thức tiếp cận Guitar.